Bo luat dan su
Mới

Cụm từ “Bộ luật dân sự” dịch ra trong tiếng anh như thế nào là đúng ?

Bộ luật dân sự là Văn bản hệ thống hóa pháp luật dân sự được Quốc hội ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, trong đó các quy phạm pháp luật dân sự được sắp xếp theo hệ thống nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân giữa cá…

Tiếp tục đọc